KANCELARIA USŁUG CELNYCH OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE, ZAPEWNIAJĄC POMOC WE WSZYSTKICH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW CELNYCH.
Uszlachetnianie bierne

Uszlachetnianie bierne

Uszlachetnianie bierne jest procedurą specjalną, która pozwala czasowo wywozić towary poza obszar celny Unii Europejskiej.

Towary, które zostaną czasowo wywiezione poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej w ramach procedury uszlachetnianie bierne mogą zostać poddane procesom przetwarzania takich jak obróbka, montaż lub naprawa. Po ponownym przewiezieniu przetworzonych w ramach procedury uszlachetnianie bierne towarów na teren Unii Europejskiej, podmiot może skorzystać z całkowitych lub częściowych zwolnień z należności celnych.

Do stosowania procedury uszlachetnianie bierne niezbędne jest posiadanie pozwolenia. Jeśli firma planuje regularnie czasowo wywozić swoje towary, które poza obszarem celnym Unii Europejskiej zostaną poddane obróbce musi wystąpić z wnioskiem do właściwego dla swojej siedziby Urzędu Celnego.

Urząd Celny po analizie wniosku i załączonych dokumentach wydaje pozwolenie na stosowanie procedury specjalnej uszlachetnianie bierne, maksymalny okres obowiązujący dla pozwolenia to 5 lat. Jednak to nie wystarczy, żeby prawidłowo stosować procedurę uszlachetnianie bierne. Firma posiadająca pozwolenie musi spełniać wszystkie postanowienia w nim zawarte.

Procedura uszlachetnianie bierne  wymaga dodatkowego monitorowania za pomocą rzetelnie i systematycznie prowadzonej księgi uszlachetnianie bierne. Firma może sama prowadzić papierową księgę uszlachetnianie bierne  lub zlecić jej prowadzenie w sposób elektroniczny wykwalifikowanej firmie zewnętrznej –  agencji celnej.

Kancelaria Usług Celnych od lat specjalizuje się w prowadzeniu na zlecenie ksiąg uszlachetniania biernego  dla klientów z województwa łódzkiego. Korzystamy z najlepszego na rynku programu do obsługi procedur specjalnych uszlachetnianie bierne  firmy Huzar Software. Oprogramowanie jest to jest akceptowane przez organy celne, a firma Huzar Software cały czas dostosowuje je do aktualnych przepisów celnych.

Zlecając usługę prowadzenia księgi uszlachetnianie bierne Kancelarii Usług Celnych  masz pewność, że cały proces związany z obsługą pozwolenia będzie przebiegał w sposób rzetelny i profesjonalny.

Dodatkowym narzędziem wykorzystywanym do monitorowania przebiegu procesu w ramach udzielonego pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej uszlachetnianie bierne  jest obowiązek składania, każdorazowo przy wywozie towarów poza obszar Unii Europejskiej, wniosku do systemu INF SP.

Kancelaria Usług Celnych obsługująca podmioty w ramach procedury specjalnej uszlachetnianie bierne składa wnioski również o wydanie dokumentu INF SP.

Jeśli twoja firma planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej uszlachetnianie bierne  jednak nie wiesz od czego zacząć, a cały ten proces wydaje się bardzo skomplikowany zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Usług Celnych poprowadzi twoją firmę przez cały proces, a dzięki profesjonalnym narzędziom zagwarantuje prawidłowe prowadzenie pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetnianie bierne na każdym jego etapie.

Jak działa procedura uszlachetniania bierne?

  • Pozwolenie: Aby stosować procedurę uszlachetniania bierne, firma musi uzyskać odpowiednie pozwolenie. Jeśli planujesz regularnie wywozić towary poza obszar celny UE w celu ich przetworzenia, składaj wniosek do właściwego Urzędu Celnego.
  • Wydanie pozwolenia: Urząd Celny analizuje wniosek i załączone dokumenty, a następnie wydaje pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania bierne. Maksymalny okres obowiązywania pozwolenia wynosi 5 lat.
  • Spełnienie postanowień: Posiadając pozwolenie, firma musi przestrzegać wszystkich zawartych w nim postanowień. To kluczowe dla prawidłowego stosowania procedury.
    Księga uszlachetniania bierne: Procedura wymaga prowadzenia rzetelnej i systematycznej księgi uszlachetniania bierne. Możesz prowadzić ją samodzielnie w formie papierowej lub zlecić firmie zewnętrznej (np. agencji celnej) prowadzenie elektronicznej księgi.