KANCELARIA USŁUG CELNYCH OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE, ZAPEWNIAJĄC POMOC WE WSZYSTKICH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW CELNYCH.
Urząd celny

Do zadań Urzędu Celnego należy głównie wykonywanie czynności związanych z przepisami regulującymi międzynarodowy obrót towarowy – zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Wśród tych zadań dominują te o charakterze fiskalnym. Jest to ustalanie i pobór ceł oraz innych opłat naliczanych, gdy określone ładunki przekraczają granice państw. Urząd Celny pobiera także akcyzę, podatek od importowanych towarów i prowadzi postępowania dotyczące opłaty paliwowej. Do kompetencji tego organu należy również egzekucja należności oraz likwidacja towarów. Funkcja kontrolna Urzędu Celnego sprowadza się przede wszystkim do kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów celnych, weryfikacji przewożonych ładunków oraz prawidłowości w zakresie należnych podatków. Z zadaniami tymi wiążą się uprawnienia o charakterze ochronnym. Pracownicy Urzędu Celnego zapobiegają przemytowi i przewozowi towarów zakazanych i niebezpiecznych, zwalczają przestępstwa skarbowe oraz zajmują się wykrywaniem przestępstw wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, dobrom kultury czy środowisku naturalnemu. Urzędy Celne są częścią Służby Celnej RP. W Łodzi funkcjonują dwa takie podmioty: Urząd Celny I przy ul. Ustronnej 3/5 i Urząd Celny II przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106. Z organizacyjnego punktu widzenia są to jednostki podrzędne wobec Izby Celnej w Łodzi. Ta z kolei pozostaje terenowym oddziałem administracji rządowej i podlega Ministerstwu Finansów.